Institut
letničních
studií

Domů » Studijní programy » Launchpad

Launchpad

Postav si pevné základy pro službu v letniční církvi.

Launchpad je jednoletý studijní program obsahující čtyři základní a pro službu v církvi zcela klíčové předměty. Je to základ pro všechny od besídkářů po misionáře.

Forma výuky vychází vstříc lidem, kteří už pracují nebo studují. Vyučování bude během osmitýdenních bloků probíhat jednou týdně online. Všechny zdroje budou k dispozici v digitální podobě.

Obsah programu

Certifikát Launchpad zahrnuje čtyři předměty, které jsou klíčové pro všechny druhy služeb a zaměření – od besídkářů po misionáře. Každý předmět bude mít 16 vyučovacích hodin během 8 týdnů.

Literatura
Nového zákona

září-říjen
(2. 9. – 25. 10. 2024)
Michael Buban, MTh

V jakém prostředí inspiroval Duch svatý Nový zákon? A jak jej vnímali jeho původní posluchači?

Tento předmět pomáhá studentovi pochopit poselství, doktríny, osobnosti ve vzájemných souvislostech. Předmět v jednotlivých částech postupně pojednává o kulturním a dobovém pozadí novozákonních spisů, o Kristově životě, o dějinách a rozšíření rané církve a také o problémech, kterým čelili první křesťané.

Principy
výkladu Bible

listopad-prosinec
(29. 10. – 20. 12. 2024)
 

Jaké žánry Bible obsahuje? A jak rozumět biblickým textům v kontextu celého kánonu?

Tento úvod do biblické hermeneutiky ukazuje, že Bibli musíme chápat za pomoci Ducha svatého v jejím kulturním a dobovém rámci. Jsou zde vysvětlena všeobecná pravidla pro výklad literatury a speciální pravidla pro specifické žánry.

Pneumatologie

únor-březen
(3. 2. – 28. 3. 2025) 

Tento předmět je systematickým vyučováním o osobě a díle Ducha svatého. Nejprve je pojednáno o tom, že Duch svatý byl od věků činný jako součást Trojice, inspiroval Písmo, podílel se na stvoření světa. Pak se předmět zabývá rolí Ducha svatého v biblických příbězích. Nakonec se předmět zaměřuje na práci Ducha svatého v církvi a skrze církev. Zvláštní pozornost je věnována darům, služebnostem a křtu v Duchu svatém.

Literatura
Starého zákona

duben-květen
(31. 3. – 23. 5. 2025) 

Jak se Bůh zjevoval před narozením Krista a co to pro nás znamená?

Tento předmět má za cíl ukázat, jakým způsobem starověcí hebrejští pisatelé vyprávěli o spásných Božích činech. V Božím příběhu mohou studenti sledovat postupné rozvíjení Božího plánu vykoupení, který vrcholí v Kristu a končí v budoucnosti. Ke Starému zákonu přistupujeme jako k Bibli, kterou četl Ježíš a první církev.

Informace o programu

Forma vyučování

Certifikát Launchpad chce vyjít vstříc lidem, kteří již pracují a slouží v církvi. Uvědomujeme si, že spojit studium se službou a zaměstnáním může být velmi náročné. Chceme proto, aby plánování vyučování a studijních aktivit (testů, termínů odevzdání prací, apod.) bylo vždy co nejlépe přizpůsobeno konsensu studentů s učitelem. Nestanovujeme proto pevné termíny vyučovacích dní a studijních úkonů, ale pouze rámcové požadavky:

  • Kontaktní výuka 2 hodiny týdně. Vyučující se před začátkem předmětu dohodne se studenty na způsobu práce v rozsahu asi 2 vyučovacích hodin týdně. Část práce může být rozvržena do domácích úkolů a jiných aktivit.
  • 8 týdnů na jeden předmět. Každý předmět by měl být absolvován během 8 týdnů.
  • Zápočet podmínkou zakončení. Vyučující předmětu uděluje studentovi zápočet, který je podmínkou úspěšného zakončení předmětu. Podmínky zápočtu stanovuje vyučující. Běžně může být podmínkou odevzdání seminární práce.
  • 2 pokusy na závěrečný test. Na konci každého předmětu se píše závěrečný test. Student má 2 pokusy na jeho absolvování.

Zakončení studia

Student, který úspěšně zakončí všechny 4 předměty certifikátu, obdrží tištěný certifikát Launchpad od Institutu letničních studií.

Launchpad je nicméně, jak název napovídá, pouhým začátkem. Úspěšnému absolventovi Launchpadu proto budeme doporučovat navazující studium specializovaných nástaveb.

Studijní poplatky

Ve výchozím režimu předpokládáme, že se student hlásí ke studiu na kredit, který lze převést do dalšího studia na partnerské škole v USA – Global University. Poplatek za kredit není povinný, avšak předměty, u nichž si student kredity nezaplatil, nebude možné v budoucnu převést do studia na Global University.

Při platbě za celý cetifikát (4 předměty) nebo při platbě do 31. 7. 2024 dostává student slevu 20%.

Poplatek
Přihlášení ke studiu Zdarma
Audit Zdarma*
1 předmět (s kredity - výchozí volba)2500,- Kč
1 předmět (bez kreditů)1500,- Kč
4 předměty s kredity (množstevní sleva 20%)8000,- Kč
1 předmět s kredity (včasná sleva 20%)2000,- Kč

*Audit znamená návštěvu online vyučování s laskavým svolením vyučujícího. Vyučující může určit, které hodiny budou pro Audit přístupné a které nikoli. Audit nemá nárok na studijní materiály, konzultace s vyučujícím, vedení v písemných pracech a neobdrží za absolvování předmětu zápočet.

Leták na Vaši nástěnku

Ať jste v obraze!

Institut letničních studií připravuje řadu novinek. Pokud nám dáte svůj e-mail, budeme Vás průběžně informovat.